Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcíAutori: 

autorkami publikácie sú Ing. Miriam Majorová, PhD. a Ing. Lucia Kašiarová, FCCA

Publikácia je určená pre mestá a obce, ktoré majú povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a pre rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré patria do konsolidovaných celkov miest a obcí, teda poskytujú podklady pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a odsúhlasujú si vzájomné vzťahy v rámci konsolidovaného celku.

V publikácii nájdete tieto témy:

 • organizovanie účtovnej konsolidácie
 • metódy konsolidácie
 • získavanie údajov pre zostavenie účtovnej závierky
 • odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov
 • vykazovanie a odsúhlasovanie vzájomných vzťahov v informačnom systéme RISSAM
 • zostavenie agregovanej súvahy a agregovaného výkazu ziskov a strát
 • súvahové konsolidačné operácie
 • výsledkové konsolidačné operácie
 • konsolidačné tabuľky pre spracovanie konsolidácie v informačnom systéme RISSAM
 • konsolidačné operácie v informačnom systéme RISSAM
 • vzor internej smernice pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Cena za publikáciu je 27 eur.

Publikáciu si môžete objednať na našej adrese andra@andra.sk