Komentár k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 12. decembra 2022 č. MF/14454/2022-36Autori: 

autorkami publikácie sú Ing. Miriam Majorová, PhD. a Ing. Lucia Kašiarová, FCCA

Komentár k Opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 12. decembra 2022 č. MF/14454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

 

V komentári nájdete:

  • prehľad významných zmien v postupoch účtovania a v účtovej osnove s vysvetlením ich implementácie v účtovníctve obcí, miest, VÚC a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti (rozpočtové a príspevkové organizácie)
  • komentár k jednotlivých paragrafom
  • vplyv tejto legislatívnej zmeny na vnútorné predpisy obcí, miest, VÚC a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti (rozpočtové a príspevkové organizácie)

Komentár je v elektronickej podobe, čo uľahčí vyhľadávanie konkrétnych paragrafov, účtov a je určený pre obce, mestá, VÚC a pre ich rozpočtové a príspevkové organizácie.

Cena za publikáciu je 9 eur.

Komentár si môžete objednať na našej adrese jozef.major@andra.sk