Komentár k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 12. decembra 2022 č. MF/14454/2022-36

Komentár je v elektronickej podobe, čo uľahčí vyhľadávanie konkrétnych paragrafov, účtov a je určený pre obce, mestá, VÚC a pre ich rozpočtové a príspevkové organizácie.

Viac

 

Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí

Publikácia je určená pre mestá a obce, ktoré majú povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a pre rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré patria do konsolidovaných celkov miest a obcí, teda poskytujú podklady pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a odsúhlasujú si vzájomné vzťahy v rámci konsolidovaného celku.

Viac

 

Praktický sprievodca konsolidáciou v samospráve - 1. časť

Kniha je určená nielen účtovníkom, ale aj všetkým zamestnancom verejnej správy, ktorý pracujú s účtovnými informáciami. Poskytuje podrobný rozbor základných princípov konsolidácie.

Viac

 

Praktický sprievodca konsolidáciou v samospráve - 2. časť

Publikácia vysvetľuje pravidlá a postupy konsolidácie tak z pohľadu poskytovateľov údajov pre konsolidácie (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie), ako aj z pohľadu spracovateľa...

Viac

 

Účtovníctvo, výkazníctvo a audit v štátnej správe a samospráve

Táto publikácia bude prínosom nielen pre ekonomických pracovníkov, ktorí sa zaoberajú vedením účtovníctva a zostavovaním účtovnej závierky (individuálnej aj konsolidovanej)...

Viac

 

Poznámky 2013

Publikácia je vydaná vo forme CD, ktorý obsahuje: vzorovú individuálnu účtovnú závierku pre obce vrátane nových POZNÁMOK, vzorovú individuálnu účtovnú závierku pre rozpočtové organizácie...

Viac

 

Návod na zostavenie konsolidovaných POZNÁMOK

Návod dodaný v elektronickej podobe je určený predovšetkým pre obce, okrem  znenia právnej úpravy obsahuje aj vzorové POZNÁMKY a podrobné návody na ich vyplnenie.