rok 2018

Seminár Komplexný pohľad na účtovanie a vykazovanie pohľadávok a záväzkov

 • Regionálne vzdelávacie centrum Košice a Prešov

Seminár Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky v samospráve

 • Regionálne vzdelávacie centrum Štrba, Martin, Rimavská Sobota, Košice, Rovinka, Trnava, Nitra a Trenčín

Zostavenie KÚZ pre 61 miest a obcí

rok 2017

Seminár Účtovníctvo a výkazníctvo v samospráve pre rok 2017 na špecifických príkladoch vrátane formuláru vzájomných vzťahov a konsolidácie

 • Regionálne vzdelávacie centrum Senica

Seminár Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky v samospráve

 • Regionálne vzdelávacie centrum Martin a Štrba

Zostavenie KÚZ pre 58 miest a obcí

rok 2016

Seminár Zmeny v účtovníctve a výkazníctve od 1.1.2015

 • Regionálne vzdelávacie centrum Senica

Seminár Prínos auditu pre samosprávu. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo obcí v kocke

 • Regionálne vzdelávacie centrum Štrba, Martin, Nitra, Trnava

Seminár Zostavenie finančných výkazov v roku 2015

 • Regionálne vzdelávacie centrum Štrba, Rimavská sobota

Seminár Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

 • Regionálne vzdelávacie centrum Štrba, Martin, Senica

Seminár Účtovanie a vykazovanie pohľadávok a záväzkov

 • Regionálne vzdelávacie centrum Štrba

Seminár Individuálna účtovná závierka obcí a miest

 • Regionálne vzdelávacie centrum Štrba

Zostavenie KÚZ pre 61 miest a obcí

rok 2015

Seminár Zmeny v účtovníctve a výkazníctve od 1.1.2015

 • Regionálne vzdelávacie centrum Senica

Seminár Prínos auditu pre samosprávu. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo obcí v kocke

 • Regionálne vzdelávacie centrum Štrba, Martin, Nitra, Trnava

Seminár Zostavenie finančných výkazov v roku 2015

 • Regionálne vzdelávacie centrum Štrba, Rimavská sobota

Seminár Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

 • Regionálne vzdelávacie centrum Štrba, Martin, Senica

Zostavenie KÚZ pre 59 miest a obcí

rok 2014

Seminár Formulár Vzájomných vzťahov a  Konsolidovaná účtovná závierka

 • Regionálne vzdelávacie centrum Senica, Martin, Štrba

Seminár Zmeny v účtovníctve a výkazníctve od 1.1.2014

 • Regionálne vzdelávacie centrum Senica

Seminár Účtovanie a vykazovanie prostriedkov z EÚ

 • Regionálne vzdelávacie centrum Štrba, Martin, Košice, Senica

Seminár Náklady a výnosy v samospráve

 • Regionálne vzdelávacie centrum Štrba, Košice

Zostavenie KÚZ pre 58 miest a obcí

rok 2013

Seminár Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky v samospráve

 • Regionálne vzdelávacie centrum Senica

Seminár Finančné výkazníctvo v samospráve a zostavenie Poznámok 

 • Regionálne vzdelávacie centrá Senica, Štrba, Martin, Rimavská Sobota

Seminár iÚčtovanie a vykazovanie transférov v samospráve

 • Regionálne vzdelávacie centrá Senica, Štrba

Zostavenie KÚZ pre 54 miest a obcí

rok 2012

Seminár Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky v samospráve

 • Regionálne vzdelávacie centrá Senica, Štrba, Martin

Seminár Finančné výkazníctvo v samospráve a formulár vzájomných vzťahov 

 • Regionálne vzdelávacie centrá Senica, Štrba, Martin

Seminár Zostavenie výročnej správy obcí za rok 2011 

 • Regionálne vzdelávacie centrá Štrba, Rimavská Sobota, Košice, Prešov

Zostavenie KÚZ pre 53 miest a obcí

rok 2011

Seminár Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve za rok 2010 a spracovanie podkladov pre súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy za rok 2010 

 • Regionálne vzdelávacie centrá Senica, Štrba, Martin, Rimavská Sobota, Košice, Prešov, Michalovce
 • Spoločnosti z oblasti informačných technológií BrIS Prešov, s.r.o., Tory Consulting, a.s., MIM, s.r.o.

Seminár Peňažné toky v podmienkach vyšších územných celkov 

 • Trnavský samosprávny kraj

Zostavenie KÚZ pre 52 miest a obcí

rok 2010

Seminár Konsolidovaná účtovná závierka - konsolidačný balík

 • Regionálne vzdelávacie centrá Štrba, Senica

Seminár Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva

 • Regionálne vzdelávacie centrum Štrba

Zostavenie KÚZ pre 51 miest a obcí

Konzultácie k zostaveniu KÚZ pre Bratislavský samosprávny kraj

rok 2009

Seminár Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach VÚC:

 • Košický samosprávny kraj
 • Prešovský samosprávny kraj
 • Trenčianský samosprávny kraj
 • Trnavský samosprávny kraj

Seminár Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach samosprávy:

 • Mestá Trenčín, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Nemšová. Stará Turá, Trenčianske Teplice, obec Trenčianska Teplá
 • Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Martin, Prešov, Rovinka, Senica, Štrba, Trenčín, Trnava
 • Spoločnosti z oblasti informačných technológií CORA GEO, s.r.o. a RKMC, spol. s r.o.