Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcíAutori: 

autorkami publikácie sú Ing. Miriam Majorová, PhD. a Ing. Lucia Kašiarová, FCCA

Publikácia je určená pre mestá a obce, ktoré majú povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a pre rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré patria do konsolidovaných celkov miest a obcí, teda poskytujú podklady pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a odsúhlasujú si vzájomné vzťahy v rámci konsolidovaného celku.

 

V publikácii nájdete:

 • návod na zber informácií pre zostavenie konsolidovanej účtovnej pre obce a mestá,
 • popis postupu zberu informácií pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v RISSAM,
 • vysvetlenie jednotlivých tabuliek konsolidačného balíka a formulára vzájomných vzťahov
 • popis prevodového mostíka pre agregáciu obchodných spoločností (súčastí konsolidovaného celku)
 • príklady transakcií podliehajúcich konsolidácii od zaúčtovania až po zaradenie do formuláru v konsolidačnom balíku (napr. transakcie vo vlastnom imaní, prehľad o dlhodobom majetku a obežnom majetku, vzájomné pohľadávky a záväzky vrátane všetkých druhov transferov, informácie o nákladoch a výnosoch predstavujúcich medzivýsledok)
 • príklady konsolidačných operácií pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
 • vysvetlenie vplyvu konsolidačných operácií na konsolidovanú súvahu a výkaz ziskov a strát
 • vzor internej smernice pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Publikácia je zostavená z dvoch pohľadov:

 • z pohľadu poskytovateľov údajov pre konsolidácie (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obchodné spoločnosti)
 • z pohľadu spracovateľa týchto údajov, ktorý je zároveň aj zostavovateľom konsolidovanej účtovnej závierky (obce a mestá)
 • preto je vhodná ako pre obce, mestá ale aj pre ich rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti,
  ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku obce alebo mesta.

Cena za publikáciu je 27 eur.

Publikáciu si môžete objednať na našej adrese jozef.major@andra.sk