Praktický sprievodca konsolidáciou v samospráve - 1. časť

Autori: Ing. Lucia Kašiarová, ACCA  a Ing. Miriam Majorová, PhD.

Lektorovala:  Ing. Terézia Urbanová

Publikácia vysvetľuje pravidlá a postupy konsolidácie tak z pohľadu poskytovateľov údajov pre konsolidácie (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie), ako aj z pohľadu spracovateľa týchto údajov, ktorý je zároveň aj zostavovateľom konsolidovanej účtovnej závierky (obce, mestá a VÚC).

V knihe sú podrobne a prehľadne popísané:

  • návod na zber informácií pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009
  • štruktúra údajov pre zostavenie konsolidačného balíka
  • príklady transakcií podliehajúcich konsolidácii od zaúčtovania až po zaradenie do formuláru v konsolidačnom balíku (napr. transakcie vo vlastnom imaní, prehľad o dlhodobom majetku a obežnom, vzájomné pohľadávky a záväzky vrátane všetkých druhov transferov, informácie o nákladoch a výnosoch predstavujúcich medzivýsledok)
  • prevodový mostíka pre agregáciu obchodných spoločností (súčastí konsolidovaného celku)
  • sumarizácia konsolidačných operácií pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
  • zostavenie konsolidovanej súvahy a konsolidovaného výkazu ziskov a strát
  • vzor pre vypracovanie konsolidovaných poznámok ako súčasti konsolidovanej účtovnej závierky.

Súčasťou publikácie je CD, ktorý obsahuje úplné znenia účtovníckej legislatívy pre samosprávu, vzor štruktúry konsolidačného balíka a vzorové poznámky konsolidovanej účtovnej závierky.

Dizajn CD vytvorila Prodima production: www.prodima.sk