Autori:
Ing. Katarína Kaszasová, FCCA - audítor
Ing. Lucia Kašiarová, ACCA  - audítor
Ing. Miriam Majorová, PhD. - certifikovaný účtovník

Formát: A5

Obsah:

  • legislatívny rámec účtovníctva, výkazníctva a auditu
  • postup zostavovania individuálnej účtovnej závierky
  • prehľad finančných výkazov a ich vzťah k individuálnej účtovnej závierke
  • postup auditu individuálnej účtovnej závierky
  • postup zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky
  • postup auditu konsolidovanej účtovnej závierky
  • všetky časti sú doplnené príkladmi a prípadovými štúdiami

Publikácia je zostavená z dvoch pohľadov:

  • z pohľadu účtovníkov a iných ekonomických pracovníkov, ktorí zostavujú individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku
  • z pohľadu externých audítorov, ktorí z titulu svojej licencie posudzujú individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku a vyjadrujú k nim názor podľa medzinárodných audítorských štandardov

Táto publikácia bude prínosom nielen pre ekonomických pracovníkov, ktorí sa zaoberajú vedením účtovníctva a zostavovaním účtovnej závierky (individuálnej aj konsolidovanej), ale aj pre pracovníkov, ktorí komunikujú s externými audítormi a taktiež pre manažment štátnej správy a samosprávy, ktorý je prijímateľom výsledkov auditu.

Cena vrátane distribúcie: 21,- €/kus